Regler for godt bomiljø

BOMILJØ GENERELT

1. Alle beboerne plikter å følge REGLER FOR GODT BOMILJØ, og er samtidig ansvarlig for at de overholdes av andre som gis adgang til leiligheten.

2. Vedtektene til sameiet, og sameiets REGLER FOR GODT BOMILJØ følges opp av oppgangens tillitsvalgte. Alle oppganger skal ha egen tillitsvalgt. Et verv som bør gå på omgang blant beboerne.

3. Klager til styret om brudd på REGLER FOR GODT BOMILJØ skal alltid skje skriftlig. Eventuelle uoverensstemmelser bør søkes ordnet opp i minnelighet mellom de impliserte parter og oppgangens tillitsvalgte.

4. Vedtektene og REGLER FOR GODT BOMILJØ deles ut umiddelbart til alle nye sameiere og leietakere. Beboerne bes om å bruke sunn fornuft. Vi bor tett sammen og derfor er en oppfølging av reglene fra den enkeltes side et nødvendig bidrag til et godt bomiljø.

HUSORDEN OG FELLESOMRÅDER

5. Husholdningsavfall skal kildesorteres i henhold til Renholdsetatens krav. Matavfallet skal være innpakket i grønne poser, plastavfall i blå poser og blandet avfall i andre typer poser. Alle poser skal være forsvarlig knyttet med dobbeltknute. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Aviser, papir og papp skal kun kastes i papircontainer. Glass og mindre metallgjenstander skal kun kastes i glasscontainer. Større ting som ikke kan kastes i søppelbeholderne må legges i container når sameiet leier dette.

6. Styrets godkjennelse skal alltid innhentes for alle forhold som er av fasademessig art. Utvendige vindussider og utvendige balkongdører skal være malt i den farge som er bestemt av sameiets styre. Det må ikke foretas endringer i leilighetens betongkonstruksjoner. Endringer må ikke foretas som kan være til sjenanse for naboer.
Andre forhold som har innvirkning på bebyggelsens utseende, som parabolantenner og radioantenner må monteres innenfor eget leilighetsområde og på en slik måte at de ikke er synlig fra utvendig side.

Flaggstenger, skilt eller andre utvendige innretninger må monteres slik at de ikke kan skade 3.mann eller være til ulempe på annen måte.

Service eller reparasjoner i faste elektriske fellesinstallasjoner og andre tilhørende føringer, så som antenneanlegg, dørtelefon og leilighetens hovedstoppekraner for vann og avløpsrør,  skal kun utføres av autorisert personell.

Det er ikke tillatt å installere elektrisk avtrekksvifte på kjøkken, bad eller wc da dette medfører forstyrrelse i felles ventilasjonssystem for leilighetene.

7. Alle rom må holdes nødvendig oppvarmet slik at vann og avløp ikke fryser, og slik at leiligheter over, under eller ved siden av, ikke får kalde flater eller blir underkjølt.

8. Beboerne plikter selv å sørge for ro og orden i og utenfor leilighetene, slik at andre ikke sjeneres. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig avtale med styret og/eller naboene.
Fra kl. 23.00 til kl. 08.00 må beboerne vise særlig hensyn, slik at andres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på at stereoanlegg, bruk av musikkinstrumenter, høylytt tale og musikk på terrassene/balkongene, også vil forstyrre andre beboere i stor omkrets.

9. Banking/hamring og bruk av elektrisk drill må ikke finne sted mellom kl. 21.00 og kl. 08.00.
Lørdager skal det være stille etter kl. 19.00. Søn- og helligdager skal det være stille.

10. Teppebanking skal ikke skje på balkonger/terrasser. Tørking av tøy på balkongene/ terrassene skal ikke være synbart eller til sjenanse for andre beboere.
Grilling med kull, tennvæske eller åpen flamme, tillates ikke på balkongene/ terrassene. Dette gjelder også for sokkelleilighetene, da disse er spesielt brannbelastet.
Blomsterkasser/arrangementer på utsiden av eksisterende  gelender/kasser, er ikke tillatt. Ved snømåking fra balkonger må det utvises spesielt hensyn til faren for skade på personer og dyr.

11. Trappevask og generell ferdsel må ikke bli hindret av gjenstander som  er plassert i oppgangen.

12. Beboerne plikter å holde oppgangsdører og dører til fellesrom lukket og låst til enhver tid. Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

13. Dyr som er til ulempe eller sjenanse for andre beboere, må ikke holdes i leiligheten. Lufting av hund/katt skal skje utenom gangveiene, garasjene og barnas lekeplasser.
Lufting av hund må skje under kontroll. Ekskrementer skal fjernes. Verandaer/terrasser er ingen oppbevaringsplass for dyr, dersom dette er til sjenanse for naboen.

14. Beboerne plikter å verne om trær, planter og andre ytre installasjoner.

BILKJØRING OG PARKERING PÅ SAMEIETS OMRÅDE

15. Bil- og motorsykkelkjøring er ikke tillatt inne på tunområdene. Unntatt her er nødvendig kjøring, som renovasjon, flytting, utrykning, transportoppdrag, av/pålessing, invalidetransport og tyngre varetransport.

All nødvendig kjøring skal skje i gangfart. Bommene skal til enhver tid holdes lukket. Ved nødvendig inn-/utkjøring må bommene alltid lukkes.

16. All parkering på tunområdene er forbudt. Som parkering regnes for beboerne all hensetting av bil utover 30 minutter. Skulle det være nødvendig for beboere og håndverkere å parkere utover dette, må det settes lapp i bilens frontrute med opplysning om hvor bilføreren befinner seg og telefonnummer.

Biler med godkjent handikapbevis utstedt av kommunen kan parkere midlertidig inne på området, men på en slik måte at den generelle ferdsel ikke hindres.

Parkering utenfor asfaltert område er ikke tillatt.

Bilvask, hjulskifte og annen bilpleie er ikke tillatt inne på tunområdene. Slik virksomhet vil bl.a. kunne føre til uforholdsmessig mye bilkjøring.

17. Parkering er kun tillatt på sameiets oppmerkede plasser. Biler med garasjeplass skal plasseres i garasjen.

Gjesteparkeringsplasser er ikke tillatt brukt av beboerne. Sameiet har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser til rådighet. Gjester som er på besøk mer enn 3 døgn, må ha en utvidet parkeringstillatelse fra Ellingsrud Boligsameie. Parkeringstillatelse utover 3 døgn kan fåes av vaktmester eller sekretær.

Vaktmesteren bør orienteres dersom en har gjester som blir stående lenge på gjesteparkeringsplassen.

Samtlige leiligheter disponerer en nummerert parkeringsplass enten i garasje eller utendørs. Plassene er forbeholdt de respektive eierne. For de leiligheter som disponerer mer enn 1 bil, må man enten leie plass av beboere med ledig parkeringsplass, eller parkere bilene utenfor sameiets område. Styret kan bistå med formidling av parkeringsplasser på sameiets område.

18. Eventuell borttauing av feilparkerte biler blir utført for bileiers regning og risiko.

HUSORDENSREGLER BLE FØRSTE GANG VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE
6. DESEMBER 1983. REVIDERT 8. MARS 1994, 24. NOVEMBER 1994, 6. APRIL 1995 og 24. november 2003.

HUSORDENSREGLER OG REGLER FOR PARKERING OG KJØRING PÅ SAMEIETS OMRÅDE BLE SAMORDNET I REGLER FOR GODT BOMILJØ, VEDTATT PÅ SAMEIERMØTE 27. MARS 2001.

HUSORDENSREGLER OG REGLER FOR TRAPPE-/GANGVASK PUNKT 11 BLE FJERNET I REGLER FOR GODT BOMILJØ, VEDTATT PÅ SAMEIERMØTE 3. MARS 2008.

HUSORDENSREGLER PKT. 5 ENDRET AV STYRET 19. MARS 2013 I FORBINDELSE MED AT ALLE SØPPELSJAKTER BLE STENGT I 2012.

Sist oppdatert 19. mars 2013.

English version: Regler for Godt Bomiljø på engelsk