Organisasjonen

Informasjon om hvordan sameiet er organisert

I Ellingsrud Boligsameie består styret av fem medlemmer. Styreleder, nestleder og tre styremedlemmer. Disse velges på årsmøtet.

Styret i samarbeid med sameiets fast ansatte, står for den daglige drift av boligsameiet. Styremedlemmer velges for en periode på to år, men av hensyn til kontinuiteten er to styremedlemmer på valg hvert år.

I konstituerende styremøte, som avholdes umiddelbart etter årsmøte, velger styret selv i sin midte hvem som i perioden skal inneha vervet som nestleder. Årsmøte velger også to varamedlemmer til styret. Varamedlemmer deltar på styremøter dersom andre styremedlemmer er forhindret fra å møte, og rykker eventuelt opp som styremedlem ved fratredelse. Valgkomiteen, som også velges av årsmøtet, har en særskilt viktig oppgave med å innstille personer til styreverv og varaverv, samt personer til velferdsutvalg og tilsvarende. 

Styrets arbeidsoppgaver
I et boligsameie av Ellingsruds størrelse med sine 292 leiligheter har styret en stor saksmengde til behandling. I tillegg tilkommer den daglige drift og arbeidsgiveransvar. Sameierenes bointeresser skal ivaretas og sameiet skal drives og forvaltes i henhold til lover og forskrifter. Styret bruker en stor del av sin fritid i forbindelse med driften av sameiet og det er derfor nødvendig å ha faste rutiner både når det gjelder drift, styremøter og henvendelser fra beboere.

Henvendelser til styret
Følgende retningslinjer er gjeldende ved henvendelser til styret:

  • Private henvendelser til enkeltstående styremedlemmer vil ikke bli behandlet av boligsameiets styre.
  • Klager skal alltid fremlegges skriftlig, være undertegnet og påført adresse og leilighetsnummer. Skriftlige henvendelser kan gjøres hele året. Anonyme, skriftlige henvendelser behandles ikke.

Taushetsplikt
Boligsameiets ansatte og tillitsvalgte er i forbindelse med sitt virke i boligsameiet i henhold til Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven), underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller tillitsvervet. Tillitsvalgte er: Medlemmer av styret, varamedlemmer, og eventuelt andre utvalg samt komiteer som boligsameiet måtte ha.

OTV (oppgangstillitsvalgt)
I hver oppgang skal det være en tillitsvalgt. Disse velges vanligvis av oppgangens beboere men kan også gå på rundgang, eventuelt utnevnes av boligsameiets styre ved behov. Hensikten med OTV er at disse skal være et bindeledd mellom beboere og boligsameiets styre. En gang i året kalles samtlige utvalgsmedlemmer og OTV’er inn til et møte med styret, der man diskuterer årets drift og hvor man har anledning til å fremsette forslag og ideer. OTV bør avholde ett årlig oppgangsmøte med beboerne, og dette bør fortrinnsvis avholdes før det årlige møtet med styret.

Vaktmestertjenesten
Boligsameiet engasjerer vaktmester på deltid. Han har faste oppgaver og kan derfor ikke kan påta seg arbeid for beboerne på dagtid. Ved lekkasjer, brann, sykdom, dødsfall og liknende kan vaktmesteren tilkalles. For eldre og uføre kan vaktmesteren bistå med enkle vedlikeholdsoppgaver, som ellers utføres av eierseksjonene selv. Eks. skifte av batteri i røykvarsler og rengjøring av avtrekksventiler.

Veiledning for OTV
Veiledning for OTV_mars 2021