Infoskriv mars 2021

Infoskriv mars 2021 

 • Betongrehabilitering 

Anbud er utsendt til 7 entreprenører med tilbudsfrist 8.april. Etter kvalitetssikring og  evaluering av tilbudene, vil valg av entreprenør bli foretatt. Et av kriteriene i  anbudsunderlaget er tidsaspekt og bemanning sett i forhold til oppstartdato og  ferdigstillelse. Vi kommer tilbake til dette så snart dette er avklart. 

Konsekvenser for beboere og hva disse må forholde seg til, blir lagt ut på intranett. 

 • Årsmøte 

Styret er samstemt i å utsette årsmøtet med bakgrunn i smittevernreglene. Det ble i  fjor gitt dispensasjon til å avholde årsmøter digitalt. Det foreligger et lovforslag om å  gjøre tillatelsen permanent. Dersom det ikke blir gitt anledning til fysiske årsmøter,  vil et digitalt årsmøte være aktuelt. 

 • Digitalisering 

Styret har hatt et nettmøte med presentasjon av digital løsning som omfatter  forretningsførsel, portal for styremøter, HMS-modul, leverandører og avtaler,  fakturering og fakturabehandling, beboerportal, hjemmeside etc. Styret vil innhente  tilbud fra en konkurrerende leverandør med tilsvarende løsninger. 

 • Parkering 

Vi har mottatt noen klager på parkering av store kassevogner på gjesteparkeringen.  Det kan synes som om kjøretøyer registrert på Thajanandhan Sri Murugathas i  Ullensaker og Norgestransport AS i Nittedal, samt renholdsfirma Conluo Facility  Services AS har sjåfører som enten bor i sameiet, eller i nærheten, og benytter vår  gjesteparkering ureglementert. P-selskapet jobber med saken. Totalt sett har  parkeringsordningen medført at det er flere tilgjengelige gjesteparkeringsplasser. For  de som venter langtidsbesøk i påsken, er det fint om de tar kontakt umiddelbart,  dersom det er behov for parkering utover 3 døgn. 

 • Skifte av gulvbelegg i oppganger 

Det har vært en del utfordringer for leverandøren. Karantene, stenging eller redusert  åpningstid i barnehager, stenging av engroslager, begrensede leveranser av belegg,  stenging av avfallsdeponi etc. Det gjenstår pr. dato 3 oppganger, hvorav to med  trappeheis. Vi har mottatt tilbakemeldinger på løst listverk. Ved overgang til en mer  miljøvennlig selvklebende plastlist har det vist seg at limet ikke holder mål. Dette vil  bli utbedret. Det er tilbakemeldinger på bygningsavfall i noen tidligere avfallsrom, og  utendørs bak gjerdet ved inngangene. Leverandøren har avtale med avfallsdeponi  som beklageligvis er stengt grunnet pandemien, og kostnadene ved leveranse til  andre deponi medfører en merkostnad på ca. kr 3000.- pr. varebil-lass. Styret ber  derfor om tålmodighet i forhold til dette. 

 • Uteområdet 

Styret har jobbet lenge for å fremskaffe en vedlikeholdsplan og en gjennomgang av  uteområdene som innebærer noe vedlikehold, utskifting og fornyelse. Det har igjen vært gjennomført en befaring med landskapsarkitekt og deler av grøntgruppa.  Tidligere befaringer med landskapsfirmaer har ikke gitt noen resultater. Vi satser på  at det denne gangen blir en løsning på dette. 

 • Eierskifte som skyldes annet enn salg av seksjon 

I forbindelse med utsendelse av ligningsoppgaver er det avdekket at noen eieforhold  ikke er oppdatert hos EB ifm. f.eks. dødsfall, skilsmisser, arv og lignende. De som av  forannevnte årsaker endrer eierforholdet for en seksjon må melde dette til vår  administrasjonsarbeider. Det må tas inn i vedtektene og informeres om på årsmøtet  2021, at slike forhold må varsles til administrasjonen av eier, med dokumentasjon.  

 • Elbil-lading 

I henhold til fullmakten fra årsmøtet, er det inngått kontrakt med Norges største  leverandør Ohmia. Les mer på https://www.ohmiacharging.no  

Det vil bli informert nærmere om tidsaspektet når dette foreligger. 

 • Avfall ved oppussing 

Ved oppussing skal avfall fjernes innen rimelig tid, og ikke legges ut på fellesområdet.  Det er heller ikke anledning til å oppbevare oppussingsavfall i tidligere avfallsbod,  sykkelbod, bak gjerdet utenfor oppgang eller på garasjeplass. 

 • Grøntgruppa 

En stor takk til Bjarne Dokken som i mange år har tatt initiativ til å lede grøntgruppa.  Han blir fortsatt med i grøntgruppa, men ønsker ikke lenger å være den som leder  denne. Vi har fått innspill fra noen flere som ønsker å delta aktivt i dette fellesskapet,  og det er svært positivt. 

 • Brannvern og rømningsveier 

Styret har signert en avtale med et firma som ivaretar brannsikkerhet, og som vil  sjekke alle leiligheter i forhold til slukkemidler, røykvarslere, etc. Grunnet pandemien  har vi ikke iverksatt dette ennå, og avventer oppstart på kontrollrunder til det er  mindre smittefare. 

For de som har dette: Sjekk at luke i skilleveggen på balkongen og luken i gulvet ikke  er blokkert av gjenstander som vanskelig lar seg fjerne. Dersom disse rømningsveiene  er blokkert kan det få alvorlige konsekvenser ved brann.  

En av lampene i hver etasje er utstyrt med batteri som skal sørge for ledelys ved  bortfall av 230 volt strømforsyning. Det viser seg at elektrofirma som fikk oppdraget  med å skifte disse batteriene, har benyttet batterier som ikke holder mål. Det merkes  best ved at det begynner å pipe i lampen som indikasjon på at batteriet ikke kan  levere strøm til lampen, ved bortfall av strømforsyning. 

 • Påsken 2021 

Styrekontoret er stengt f.o.m. 25.03. t.o.m. 05.04. 

Styret ønsker alle sameiere/beboere en god påske!

Del

Share on email