For nyinnflyttede

Velkommen til oss i Ellingsrud Boligsameie!

Vi håper du/dere vil trives som beboer i sameiet. Her er noe informasjon og interne regler som det er viktig å kjenne til. Det er viktig at du/dere leser sameiets vedtekter og regler for godt bomiljø som du skal motta når du kjøper leilighet i Ellingsrud Boligsameie. Vi ønsker spesielt å gjøre oppmerksom på følgende forhold:
  • Vi har en ordning med en oppgangstillitsvalgt i hver oppgang. Dette er et verv som gjerne går på omgang blant beboerne i oppgangen.
  • På oppslagtavlen i inngangspartiet står det finner du navn, adresse og telefonnummer til sameiets vaktmester, administrasjon og styremedlemmer.
  • Stoppekranen i leiligheten må du/dere vite hvor er, og hvordan den kan stenges. Kontakt vaktmester hvis du er usikker på dette.
  • Ventilasjonsanlegget hos oss er basert på mekanisk avsug fra den enkelte leilighet, med store vifter plassert på taket. Av den grunn må det ikke monteres elektrisk kjøkkenvifte i leiligheten. Dette vil forstyrre avsuget slik at matos strømmer inn i naboleiligheter.
  • Luftespaltene over vinduene skal være åpne.
  • Husholdningsavfall skal kildesorteres i henhold til Renholdetatens krav. Matavfallet skal være innpakket i grønne poser, plastavfall i blå poser og blandet avfall i andre typer poser. Grønne og blå poser får du gratis på Kiwi Ellingsrud. Alle poser skal være forsvarlig knyttet med dobbeltknute. Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Aviser, papir og papp skal kun kastes i papircontainer. Glass og mindre metallgjenstander skal kun kastes i glasscontainer. Større som ikke kan kastes i søppelbeholderne må legges i container når sameiet leier dette. Container for papir og glass finner du ved innkjøringen til sameiet.
  • Brannslukkingsutstyr skal finnes i alle hjem. Sett deg inn i hvordan du skal bruke slukkeapparatet, og hvordan du kan utføre egenkontroll av slukkeapparat.
  • Brannvarslere kan redde liv. Sjekk at disse virker.
  • Planter i de store terrassekassene som står på terrassen utenfor leilighetene i terrasseblokkene, må ikke få utvikle for store rotsystemer. Høye busker og andre planter med omfattende rotsystemer kan utgjøre en fare for at terrassekassen vil sprekke. Beboerne må selv passe på dette.
  • Vårt boligsameie har felles digital-TV anlegg og bredbånd fra Get. Tilgang til betalingskanaler utover de som nå er tilgjengelig, bestilles av den enkelte husstand for egen regning. Kabelnettet kan også brukes til telefoni- og/eller internettabonnement.